Je hebt een ruime belangstelling voor wetenschap, mens en milieu.
Je bent geboeid door wat zich in de natuur afspeelt.
Je bent nieuwsgierig naar het waarom.
Je wil wetmatigheden onderzoeken, observeren en zoeken naar verklaringen. Je bent bereid logisch en kritisch na te denken en conclusies te formuleren bij experimenten, situaties en hypotheses.
Je kan je inzichten ordenen en organiseren.

Dan is dit iets voor jou!

Vernieuwd aanbod door onderwijsvernieuwing

2DE GRAAD

oefen en verfijn

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapppen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Biologie, chemie, fysica en wiskunde.
Onderzoeks- en labovaardigheden (komen aan bod tijdens de wetenschapsvakken).
Andere vakken waarbij de basisvorming verdiept wordt:
Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis.

 

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op bepaalde studies na het secundair onderwijs. Je kan ook de keuze maken om meteen naar de arbeidsmarkt te gaan.
In chemie en biologie worden er vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties van de toekomstige labomedewerker ontwikkeld. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leren leerlingen onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Er is ook aandacht voor sturings-,
meet- en regeltechniek.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Wiskunde en biotechnieken

3DE GRAAD

verdiep en beheers

5de jaar

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretisch studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiept jouw wiskundige vaardigheden.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Wiskunde, aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen.
Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem
vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een onderzoekende en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Latijn, aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs. Een brede algemene vorming wordt
gecombineerd met Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.
Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit
een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je jouw wiskundige vaardigheden.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Latijn en wiskunde

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen. Je verdiept jouw communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast komen de wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een onderzoekende en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Duits, Engels, Frans, Nederlands, aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op een professionele bachelor in een wetenschappelijke studierichting. Je kan ook de keuze maken om meteen naar de arbeidsmarkt te gaan.
Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkel je vaardigheden van de laboratoriumassistent en de labotechnisch medewerker. In fysica en in productietechnieken ontwikkel je competenties van de operator in de voedings- chemische en farmaceutische industrie.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Biotechnologische en chemische technieken en wiskunde

6de jaar

(deze studierichtingen verdwijnen na schooljaar 2023-2024)

Natuurwetenschappen ken je reeds vanuit de eerste graad. De opsplitsing in de vakken biologie, chemie en fysica is nieuw. In de tweede graad leer je de basisbeginselen van deze vakken. Je gaat de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. Je gaat feitenmateriaal op een inzichtelijke manier leren verwerken. Als wetenschappelijk onderzoeker ga je op zoek naar wetmatigheden in de natuur. Je probeert voortdurend te begrijpen wat zich daar afspeelt en nog belangrijker: waarom de dingen zo gebeuren. Je trekt geregeld je witte jas aan om in het labo metingen te doen of om te onderzoeken hoe stoffen met elkaar reageren. Je observeert en beschrijft nauwkeurig wat je ziet gebeuren. En
dan is het zoeken naar de verklaringen. In de derde graad bereiden we je zo goed mogelijk voor op het hoger onderwijs. Je moet niet enkel kennis kunnen reproduceren en toepassen, maar je moet vaardigheden en attitudes bezitten om zelf kennis te construeren en problemen
op te lossen. Je zal een hoog abstractieniveau bereiken en grotere oplossings-vaardigheden nastreven.
Het eindwerk wetenschappen, waar je op een zelfgekozen onderwerp de wetenschappelijke methode toepast, levert de kroon op je inspanningen.

Bovenop het reguliere programma, heb je in het 5de jaar WeWi 2u seminarie wetenschappen en in het zesde jaar een
extra uur fysica. Hier zal je op zelfstandige basis nieuwe inzichten verwerven. Uitstappen naar wetenschappelijke instituten
en onderzoeksprojecten uitvoeren, kunnen hierbij niet ontbreken.
Volgens onze oud-leerlingen heeft OLVI de expertise en uitrusting in huis om je uitstekend voor te bereiden op een
wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

WISKUNDE EN WISKUNDE +
In deze studierichtingen krijg je in de tweede graad 5 uur wiskunde en in de derde graad 6 uur wiskunde (al dan niet aangevuld met
2u seminarie wiskunde).
Kies je in de tweede graad voor een richting met 5 uur wiskunde dan ging wiskunde voor jou in de lagere school en in de 1e graad van het secundair steeds erg vlot en haalde je goede resultaten.
Je kan abstract redeneren en bent intrinsiek gemotiveerd voor dit vak. Je bent dan ook bereid om er een belangrijk deel van je studietijd in te investeren. Het vak wiskunde bereidt je in de tweede graad voor op de richtingen met wiskunde als pool in de derde graad (6 uur
wiskunde). Je zal dan ook merken dat de hoeveelheid leerstof, de abstractiegraad, het tempo van lesgeven en het niveau van de evaluatie gevoelig hoger ligt dan in de richtingen met 4 uur wiskunde.
In de derde graad kies je binnen dit domein dus voor een richting met pool wiskunde: 6 uur wiskunde al dan niet aangevuld met 2u seminarie wiskunde. Kies je ervoor om het seminarie te volgen dan krijg je naast een uitbreiding en verdieping van verschillende wiskundige onderwerpen ook een groot aantal onderzoeksopdrachten, die je in staat stellen om heel wat belangrijke competenties te verwerven: leren plannen, informatie opzoeken en zelfstandig verwerken, in groep werken, deadlines halen, papers schrijven en presentaties geven.
Met het oog op de doorstroming naar het hoger onderwijs is het duidelijk dat een vooropleiding in een richting met pool wiskunde vereist is indien je een masteropleiding in het domein van de exacte wetenschappen wil volgen. Deze studierichtingen bereiden je ook prima voor op zowat alle mogelijke vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. Je bent dus uitstekend voorbereid op een mooie toekomst.

Natuurwetenschappen ken je reeds vanuit de eerste graad. De opsplitsing in de vakken biologie, chemie en fysica is nieuw. In de tweede graad leer je de basisbeginselen van deze vakken. Je gaat de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. Je gaat feitenmateriaal op een inzichtelijke manier leren verwerken. Als wetenschappelijk onderzoeker ga je op zoek naar wetmatigheden in de natuur. Je probeert voortdurend te begrijpen wat zich daar afspeelt en nog belangrijker: waarom de dingen zo gebeuren. Je trekt geregeld je witte jas aan om in het labo metingen te doen of om te onderzoeken hoe stoffen met elkaar reageren. Je observeert en beschrijft nauwkeurig wat je ziet gebeuren. En
dan is het zoeken naar de verklaringen. In de derde graad bereiden we je zo goed mogelijk voor op het hoger onderwijs. Je moet niet enkel kennis kunnen reproduceren en toepassen, maar je moet vaardigheden en attitudes bezitten om zelf kennis te construeren en problemen
op te lossen. Je zal een hoog abstractieniveau bereiken en grotere oplossings-vaardigheden nastreven.
Het eindwerk wetenschappen, waar je op een zelfgekozen onderwerp de wetenschappelijke methode toepast, levert de kroon op je inspanningen.

Bovenop het reguliere programma, heb je in het 5de jaar WeWi 2u seminarie wetenschappen en in het zesde jaar een
extra uur fysica. Hier zal je op zelfstandige basis nieuwe inzichten verwerven. Uitstappen naar wetenschappelijke instituten
en onderzoeksprojecten uitvoeren, kunnen hierbij niet ontbreken.
Volgens onze oud-leerlingen heeft OLVI de expertise en uitrusting in huis om je uitstekend voor te bereiden op een
wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Natuurwetenschappen ken je reeds vanuit de eerste graad. De opsplitsing in de vakken biologie, chemie en fysica is nieuw. In de tweede graad leer je de basisbeginselen van deze vakken. Je gaat de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. Je gaat feitenmateriaal op een inzichtelijke manier leren verwerken. Als wetenschappelijk onderzoeker ga je op zoek naar wetmatigheden in de natuur. Je probeert voortdurend te begrijpen wat zich daar afspeelt en nog belangrijker: waarom de dingen zo gebeuren. Je trekt geregeld je witte jas aan om in het labo metingen te doen of om te onderzoeken hoe stoffen met elkaar reageren. Je observeert en beschrijft nauwkeurig wat je ziet gebeuren. En
dan is het zoeken naar de verklaringen. In de derde graad bereiden we je zo goed mogelijk voor op het hoger onderwijs. Je moet niet enkel kennis kunnen reproduceren en toepassen, maar je moet vaardigheden en attitudes bezitten om zelf kennis te construeren en problemen
op te lossen. Je zal een hoog abstractieniveau bereiken en grotere oplossings-vaardigheden nastreven.
Het eindwerk wetenschappen, waar je op een zelfgekozen onderwerp de wetenschappelijke methode toepast, levert de kroon op je inspanningen.

Bovenop het reguliere programma, heb je in het 5de jaar WeWi 2u seminarie wetenschappen en in het zesde jaar een
extra uur fysica. Hier zal je op zelfstandige basis nieuwe inzichten verwerven. Uitstappen naar wetenschappelijke instituten
en onderzoeksprojecten uitvoeren, kunnen hierbij niet ontbreken.
Volgens onze oud-leerlingen heeft OLVI de expertise en uitrusting in huis om je uitstekend voor te bereiden op een
wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.