Je hebt een ruime belangstelling voor wetenschap, mens en milieu.
Je bent geboeid door wat zich in de natuur afspeelt.
Je bent nieuwsgierig naar het waarom.
Je wil wetmatigheden onderzoeken, observeren en zoeken naar verklaringen. Je bent bereid logisch en kritisch na te denken en conclusies te formuleren bij experimenten, situaties en hypotheses.
Je kan je inzichten ordenen en organiseren.

Dan is dit iets voor jou!

Vernieuwd aanbod door onderwijsvernieuwing

2DE GRAAD

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In chemie en biologie worden er vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties ontwikkeld van de toekomstige labomedewerker. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leren leerlingen onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

3DE GRAAD

5de jaar

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Biotechnologische en chemische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkelen ze vaardigheden van de laboratoriumassistent en de labotechnisch medewerker. In fysica en in ‘productiesystemen’ ontwikkelen leerlingen competenties van de
operator in de voedings- chemische en farmaceutische industrie.

6de jaar

Natuurwetenschappen ken je reeds vanuit de eerste graad. De opsplitsing in de vakken biologie, chemie en fysica is nieuw. In de tweede graad leer je de basisbeginselen van deze vakken. Je gaat de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. Je gaat feitenmateriaal op een inzichtelijke manier leren verwerken. Als wetenschappelijk onderzoeker ga je op zoek naar wetmatigheden in de natuur. Je probeert voortdurend te begrijpen wat zich daar afspeelt en nog belangrijker: waarom de dingen zo gebeuren. Je trekt geregeld je witte jas aan om in het labo metingen te doen of om te onderzoeken hoe stoffen met elkaar reageren. Je observeert en beschrijft nauwkeurig wat je ziet gebeuren. En
dan is het zoeken naar de verklaringen. In de derde graad bereiden we je zo goed mogelijk voor op het hoger onderwijs. Je moet niet enkel kennis kunnen reproduceren en toepassen, maar je moet vaardigheden en attitudes bezitten om zelf kennis te construeren en problemen
op te lossen. Je zal een hoog abstractieniveau bereiken en grotere oplossings-vaardigheden nastreven.
Het eindwerk wetenschappen, waar je op een zelfgekozen onderwerp de wetenschappelijke methode toepast, levert de kroon op je inspanningen.

Bovenop het reguliere programma, heb je in het 5de jaar WeWi 2u seminarie wetenschappen en in het zesde jaar een
extra uur fysica. Hier zal je op zelfstandige basis nieuwe inzichten verwerven. Uitstappen naar wetenschappelijke instituten
en onderzoeksprojecten uitvoeren, kunnen hierbij niet ontbreken.
Volgens onze oud-leerlingen heeft OLVI de expertise en uitrusting in huis om je uitstekend voor te bereiden op een
wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

WISKUNDE EN WISKUNDE +
In deze studierichtingen krijg je in de tweede graad 5 uur wiskunde en in de derde graad 6 uur wiskunde (al dan niet aangevuld met
2u seminarie wiskunde).
Kies je in de tweede graad voor een richting met 5 uur wiskunde dan ging wiskunde voor jou in de lagere school en in de 1e graad van het secundair steeds erg vlot en haalde je goede resultaten.
Je kan abstract redeneren en bent intrinsiek gemotiveerd voor dit vak. Je bent dan ook bereid om er een belangrijk deel van je studietijd in te investeren. Het vak wiskunde bereidt je in de tweede graad voor op de richtingen met wiskunde als pool in de derde graad (6 uur
wiskunde). Je zal dan ook merken dat de hoeveelheid leerstof, de abstractiegraad, het tempo van lesgeven en het niveau van de evaluatie gevoelig hoger ligt dan in de richtingen met 4 uur wiskunde.
In de derde graad kies je binnen dit domein dus voor een richting met pool wiskunde: 6 uur wiskunde al dan niet aangevuld met 2u seminarie wiskunde. Kies je ervoor om het seminarie te volgen dan krijg je naast een uitbreiding en verdieping van verschillende wiskundige onderwerpen ook een groot aantal onderzoeksopdrachten, die je in staat stellen om heel wat belangrijke competenties te verwerven: leren plannen, informatie opzoeken en zelfstandig verwerken, in groep werken, deadlines halen, papers schrijven en presentaties geven.
Met het oog op de doorstroming naar het hoger onderwijs is het duidelijk dat een vooropleiding in een richting met pool wiskunde vereist is indien je een masteropleiding in het domein van de exacte wetenschappen wil volgen. Deze studierichtingen bereiden je ook prima voor op zowat alle mogelijke vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. Je bent dus uitstekend voorbereid op een mooie toekomst.

Natuurwetenschappen ken je reeds vanuit de eerste graad. De opsplitsing in de vakken biologie, chemie en fysica is nieuw. In de tweede graad leer je de basisbeginselen van deze vakken. Je gaat de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. Je gaat feitenmateriaal op een inzichtelijke manier leren verwerken. Als wetenschappelijk onderzoeker ga je op zoek naar wetmatigheden in de natuur. Je probeert voortdurend te begrijpen wat zich daar afspeelt en nog belangrijker: waarom de dingen zo gebeuren. Je trekt geregeld je witte jas aan om in het labo metingen te doen of om te onderzoeken hoe stoffen met elkaar reageren. Je observeert en beschrijft nauwkeurig wat je ziet gebeuren. En
dan is het zoeken naar de verklaringen. In de derde graad bereiden we je zo goed mogelijk voor op het hoger onderwijs. Je moet niet enkel kennis kunnen reproduceren en toepassen, maar je moet vaardigheden en attitudes bezitten om zelf kennis te construeren en problemen
op te lossen. Je zal een hoog abstractieniveau bereiken en grotere oplossings-vaardigheden nastreven.
Het eindwerk wetenschappen, waar je op een zelfgekozen onderwerp de wetenschappelijke methode toepast, levert de kroon op je inspanningen.

Bovenop het reguliere programma, heb je in het 5de jaar WeWi 2u seminarie wetenschappen en in het zesde jaar een
extra uur fysica. Hier zal je op zelfstandige basis nieuwe inzichten verwerven. Uitstappen naar wetenschappelijke instituten
en onderzoeksprojecten uitvoeren, kunnen hierbij niet ontbreken.
Volgens onze oud-leerlingen heeft OLVI de expertise en uitrusting in huis om je uitstekend voor te bereiden op een
wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Natuurwetenschappen ken je reeds vanuit de eerste graad. De opsplitsing in de vakken biologie, chemie en fysica is nieuw. In de tweede graad leer je de basisbeginselen van deze vakken. Je gaat de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. Je gaat feitenmateriaal op een inzichtelijke manier leren verwerken. Als wetenschappelijk onderzoeker ga je op zoek naar wetmatigheden in de natuur. Je probeert voortdurend te begrijpen wat zich daar afspeelt en nog belangrijker: waarom de dingen zo gebeuren. Je trekt geregeld je witte jas aan om in het labo metingen te doen of om te onderzoeken hoe stoffen met elkaar reageren. Je observeert en beschrijft nauwkeurig wat je ziet gebeuren. En
dan is het zoeken naar de verklaringen. In de derde graad bereiden we je zo goed mogelijk voor op het hoger onderwijs. Je moet niet enkel kennis kunnen reproduceren en toepassen, maar je moet vaardigheden en attitudes bezitten om zelf kennis te construeren en problemen
op te lossen. Je zal een hoog abstractieniveau bereiken en grotere oplossings-vaardigheden nastreven.
Het eindwerk wetenschappen, waar je op een zelfgekozen onderwerp de wetenschappelijke methode toepast, levert de kroon op je inspanningen.

Bovenop het reguliere programma, heb je in het 5de jaar WeWi 2u seminarie wetenschappen en in het zesde jaar een
extra uur fysica. Hier zal je op zelfstandige basis nieuwe inzichten verwerven. Uitstappen naar wetenschappelijke instituten
en onderzoeksprojecten uitvoeren, kunnen hierbij niet ontbreken.
Volgens onze oud-leerlingen heeft OLVI de expertise en uitrusting in huis om je uitstekend voor te bereiden op een
wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.