Ieder kind heeft talenten in het hart, het hoofd en de handen.

Samen met de leerling willen we de verantwoordelijkheid opnemen om die talenten te ontdekken, te bevestigen en te ontwikkelen.

Onze school wil een leer- en leefgemeenschap zijn, gebaseerd op christelijke waarden.

We willen jongeren helpen op te groeien tot persoonlijkheden met een evenwichtig verstands-, geloofs- en gevoelsleven.

Deze groei naar volwassenheid veronderstelt de wil om harmonisch samen te leven. Om daarin te slagen zijn duidelijke afspraken en de naleving ervan nodig.

We willen mensen vormen die bekwaam zijn om, na kritisch onderzoek van informatie, te kiezen, te beslissen en te handelen zonder daarbij de dialoog met anderen uit de weg te gaan.

Tegelijkertijd willen we mensen vormen die bekwaam zijn zich te engageren binnen en buiten de school, om zo bij te dragen tot een maatschappij waarin evenwaardigheid, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid basiswaarden zijn.

We hebben eerbied voor ieders mening, voor iedere cultuur. We brengen waardering op voor onze eigen cultuur en aanvaarden het anders zijn van de anderen: ‘eigen-aardig’ maar ‘even-waardig’.

We hebben te maken met jonge mensen die nog volop op zoek zijn naar zichzelf. De uitdaging bestaat erin deze individuele zoektocht naar geestelijke, intellectuele en sociale volwassenheid mogelijk te maken, te begeleiden en – waar nodig – te corrigeren in een sfeer van vertrouwen.

Daarom bouwen we aan een school waar iedereen zich geborgen weet en thuis voelt.