OLVI – TALENT IN ALLE TAKKEN

OLVI zet sterk in op de optimale begeleiding van haar leerlingen in het verkennen, ontdekken en versterken van hun talenten. De eerste graad focust daarom op een kwalitatieve basisopleiding in combinatie met uiteenlopende verkennende projecten en basisopties.

 

Vanaf de tweede graad kiezen onze leerlingen een studierichting uit één van onze vier domeinen die het best aansluit bij hun persoonlijke talenten om deze vervolgens verder te kunnen ontplooien. OLVI onderscheidt zich door zijn brede aanbod van studierichtingen voor zowel die leerlingen die zeer handig zijn met hun verstand als voor zij die verstandig zijn met hun handen.

Kwaliteit van onderwijs en het welbevinden van leerlingen en personeel zijn de basispijlers van onze werking in de aangename leer- en leefomgeving die OLVI elke dag opnieuw wil zijn. Daarom hechten wij veel belang aan duidelijke afspraken en de naleving ervan, vragen wij van iedereen een zelfreflecterende houding en streven we steeds naar een eigentijdse infrastructuur.
Onze dagelijkse werking speelt in op diversiteit in al zijn facetten waardoor onze school een mooie voorafspiegeling is van de maatschappij. Ze is dan ook zeer geschikt om, in partnerschap met de ouders, de leerlingen voor te bereiden op een positieve deelname aan die maatschappij.

1. Samen talenten ontdekken en versterken
2. Handig met verstand en verstandig met de handen
3. Reflecteren om te leren
4. Verbonden in diversiteit
5. Team OLVI goed omringd!

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke dialoogschool geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het projectvan de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat
houdt ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.

De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Onze school wil een leer- en leefgemeenschap zijn, gebaseerd op christelijke waarden.
We willen jongeren helpen op te groeien tot persoonlijkheden met een evenwichtig verstands-, geloofs- en gevoelsleven. Deze groei naar volwassenheid veronderstelt de wil om harmonisch samen te leven.

 

Ieder kind heeft talenten
in het hart, het hoofd en de handen.
Samen met de leerling willen we de verantwoordelijkheid opnemen
om die talenten te ontdekken, te bevestigen en te ontwikkelen.