Wie is wie

Home / Wie is wie

Directie

Directeur

Jan Smits

Middenkader

Pedagogisch coördinator

Leen Geysemans

Pedagogisch coördinator

Evi Van Buggenhout

Administratief coördinator / ICT-coördinator

Sharon Sluyts

ICT-coördinator

Michael Mans

Zorgcoördinator

Sharon Huyge

Coördinator B-stroom

Stephanie Janssens

Leerlingbegeleiders (‘T VIP)

Salima El Kharroubi

Leerlingbegeleiders (‘T VIP)

Lien De Troetsel

Leerlingbegeleiders (‘T VIP)

Directiesecretaresse

Maureen Verzele

Onderwijzend personeel – titularisteams – 1ste jaars

Tine Henderickx – Hilde Deloose

1A1

Marianne Franck – Sofie Verbruggen

1A2

Peggie Verreycken – Eva Van den Bossche

1A3

Peggy Hoskens – Elke Van Aert

1A4 a,b

Karolien De Baerdemaecker – Hilde Bouwen

1A5 a,b

Maxim Jansen – Marjan Schouteet

1A6

Leen Aussems – Koen Poschet

1A7

Anja Van Hemelrijk – Dirk De Maeyer

1A8

Evelyne Lemmens – Sandra Illegems

1B1

Kristel Roscam – Miranda Van Puymbroeck

1B2

Mourad Challouk – Anne Van Ballart

1B3

Onderwijzend personeel – titularisteams – 2de jaars

Katelijne Verhoeven – Els Brijs

2A1 a,b

Wim Hofmans

2A2 a,b

Joris Fyen

2A3 a,b

Thierry van Bokhoven

2A4 a,b

Kim Smets

2A5 a,b

Leni Tersago

2A6

Sarra Voorspoels – Jordi De Nijs

2A7

Leen Struyf

2A8 a,b

Griet Ruytjens

2A9 a,b

Klaas Van Humbeeck – Stephanie Janssens

2B1

Wendy Bouckaert – David Verstrepen

2B2

Sharon Huyge – Lien De Troetsel

2B3

Ondersteunend personeel

Eddy Van Dijck

Secretariaatsmedewerker

Cris De Bleser

Secretariaatsmedewerker

Kris Tits

Secretariaatsmedewerker

Brigitte Tits

Secretariaatsmedewerker

Anke Borremans

Secretariaatsmedewerker

Ben Talboom

Secretariaatsmedewerker