Studieaanbod

Home / Studieaanbod

Hoe een geschikte studierichting vinden?

De tweede graad is een oriënteringsgraad. Hierin ga je op zoek naar de studierichting die het best aansluit bij jouw interesses en capaciteiten.

Vanaf de tweede graad biedt OLVI studierichtingen in 4 verschillende domeinen aan: Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, Wetenschap en techniek en Taal en cultuur.
Het is belangrijk dat je eerst voor jezelf uitmaakt welk domein het best aansluit bij jouw interesses.
Per domein bieden wij studierichtingen aan binnen de verschillende onderwijsvormen. Het is belangrijk dat je uitzoekt welke onderwijsvorm het best aansluit bij jouw capaciteiten. Een woordje uitleg over deze 3 onderwijsvormen.
ASO, het algemeen secundair onderwijs legt de nadruk op een ruime algemene vorming. Hier verwachten wij van leerlingen dat zij relatief snel abstracte inzichten verwerven en met dit inzicht spontaan verbanden leggen met andere leerstofgehelen. We verwachten van de leerlingen een bereidheid om ook thuis veel tijd te besteden aan de studie. ASO-studierichtingen zorgen voor een stevige basis om verder te studeren.
TSO, het technisch secundair onderwijs schenkt aandacht aan algemene en technisch-theoretische vakken. Denkkaders en inzichten worden ingestudeerd om ze te kunnen toepassen. Vb.: Een formule kunnen gebruiken is belangrijker dan weten hoe de formule wordt samengesteld en waarom. Naast theorie krijg je in TSO-studierichtingen ook praktijklessen. Na deze studierichtingen heb je de keuze tussen: meteen naar de arbeidsmarkt of verder studeren.
BSO, het beroeps secundair onderwijs is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin je naast beperkte algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert. In deze studierichtingen word je niet voorbereid op verder studeren, maar word je voorbereid op de stap naar de arbeidsmarkt. Verder studeren blijft, onder bepaalde voorwaarden, wel mogelijk.

De derde graad is een determineringsgraad. D.w.z. dat je de keuze maakt om de volledige graad in één en dezelfde studierichting te doen. Het is daarbij van groot belang om de juiste keuze te maken. Kies naar gelang je kennen, je kunnen en je zijn of persoonlijkheid; gebaseerd op je ervaringen uit de vorige twee graden en hoe jij in de wereld staat. Ben je sterk in een welbepaald domein en ligt jouw interesse daar ook, kies dan weloverwogen.

 Net als in de tweede graad zijn er in de derde graad 4 domeinen ingericht

Tweede graad:

 • Economie
 • Economie – optie wiskunde
 • Office en retail
 • Ondernemen en IT
 • Ondernemen en communicatie

Derde graad:

 • Economie – moderne talen
 • Economie – wiskunde
 • Economie – wiskunde +
 • Retail assistent en logistiek
 • Retail assistent en visual merchandising
  • 7de specialisatie: Retailmanagement en visual merchandising
 • Accountancy en IT
 • Marketing en ondernemen
 • Office management en communicatie

Tweede graad

 • Humane wetenschappen
 • Humane wetenschappen – optie wiskunde
 • Verzorging
 • Sociaal en technische wetenschappen

Derde graad

 • Humane wetenschappen
 • Humane wetenschappen –  optie wiskunde
 • Sociaal en technische wetenschappen
 • Verzorging
  • 7de  specialisatie: Kinderzorg
  • 7de specialisatie: Thuis- en bejaardenzorg

Tweede graad

 •             Wetenschappen
 •             Sociale en technische wetenschappen

Derde graad

 •             Latijn – Wetenschappen
 •             Moderne talen – Wetenschappen
 •             Wetenschappen – Wiskunde
 •             Wetenschappen – Wiskunde +
 •             Sociale en technische wetenschappen

Tweede graad

 •             Grieks – Latijn
 •             Grieks – Latijn optie wiskunde
 •             Latijn
 •             Latijn – Talen

Derde graad

 •             Economie – moderne talen
 •             Grieks – Latijn
 •             Grieks – Wiskunde
 •             Grieks – Wiskunde +
 •             Latijn – moderne talen
 •             Latijn – wetenschappen
 •             Latijn – wiskunde
 •             Latijn – wiskunde +
 •             Moderne talen – wetenschappen

2DE GRAAD

ASO

Een studierichting voor jou?

Ben je geboeid door economie en heb je een gezonde interesse in de actualiteit en de maatschappij? Dan is een studierichting met economie misschien wel iets voor jou.

Op onze school heb je de keuze uit de studierichting ‘economie’ waarbij de moderne talen een belangrijk aantal uren van het lessenpakket in beslag nemen of de studierichting ‘economie-optie wiskunde’ waarbij er extra aandacht wordt besteed aan wiskunde.

Kies je voor ‘economie’ dan heb je uiteraard een voorliefde voor moderne talen. Omdat talenkennis vandaag de dag zo belangrijk is, biedt OLVI in het derde jaar extra een uur Frans aan en in het vierde jaar een uur Engels. De aandacht gaat vooral naar het leren lezen, spreken en schrijven van deze talen.

Kies je voor ‘economie–optie wiskunde’ dan vind je het niet erg om je gedurende vijf lesuren per week extra goed in te zetten in de lessen wiskunde. Om te kunnen slagen in deze studierichting heb je voor wiskunde niet alleen interesse maar toch ook enige aanleg nodig omdat je op korte tijd een pakket nieuwe leerstof moet kunnen verwerken. De studie van de wiskunde in de studierichting economie ontwikkelt je logisch denken en dit zal zeker van pas komen in het pakket economie.

Er wordt voor het vak economie geen specifieke voorkennis vereist, iedereen kan dus starten in deze studierichting.

Wat mag je verwachten in het vak economie?

De lessen economie leren je kritisch na te denken over economische verschijnselen die je om je heen opmerkt. Dat doe je op een actieve manier: via allerlei opdrachten probeer je antwoorden te vinden en bouw je geleidelijk aan zelf kennis op. Bedrijfsbezoeken zorgen ervoor dat de leerinhouden in reële contexten geplaatst worden.

Je leert informatie lezen, interpreteren en verwerken. Tijdens groepswerken train je je sociale vaardigheden en leer je probleemoplossend te denken. Geleidelijk aan gebruik je meer en meer het internet om informatie te zoeken, te verzamelen, te verwerken en te presenteren. De vaardigheden die je hierdoor verwerft, zullen je in je latere studie uitstekend van pas komen.

En na de 2de graad?

Na de 2de graad economie ligt de studierichtingen economie-moderne talen voor je open.

Na de 2de graad economie-optie wiskunde liggen de studierichtingen economie-wiskunde, economie-moderne talen, moderne talen-wetenschappen, wetenschappen-wiskunde voor je open.

De studierichtingen Accountancy & IT, Marketing & Ondernemen en office management en communicatie vormen ook een logische aansluiting, maar hier zal je een inhaalbeweging moeten maken voor boekhouden en klaviervaardigheden.

Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

Een studierichting voor jou?

Ben je geboeid door de Griekse en/of de Romeinse cultuur? Vind je historische verhalen interessant? Sta je te springen om de meesterwerken van grote Griekse en/of Latijnse auteurs in handen en onder handen te nemen? Ben je nieuwsgierig naar de mens en zijn manier van leven en denken? Puzzel je graag met taal om te weten hoe die eigenlijk in mekaar steekt? Als je op al deze vragen “ja” antwoordt, dan is één van de bovenstaande studierichtingen zeker iets voor jou.

Een studierichting met een klassieke taal in de hoofdrol omvat veel meer dan alleen maar de studie van deze klassieke taal. Naarmate je je meer en meer ingraaft in deze taal, kom je dichter en dichter bij de wortels van onze Europese cultuur terecht. Je oog wordt gericht op periodes in de Europese geschiedenis die een belangrijke invloed hebben gehad op de manier van leven en denken in onze Westerse samenleving. Dankzij de studie van de klassieke talen begrijpen we onze eigen cultuur beter en kunnen we hem ook beter situeren tegenover en vergelijken met andere, niet-Westerse culturen.

Omdat veel moderne talen grondig zijn beïnvloed door de klassieke talen, zal je door de studie van de klassieke talen veel gemakkelijker nieuwe Nederlandse woorden begrijpen en ook nieuwe talen kunnen aanleren. Dit komt zeker van pas in studierichting ‘Latijn–optie talen’, omdat daar de moderne vreemde talen ook extra in de kijker staan.

Kies je voor de studierichting ‘Grieks–Latijn–optie wiskunde’ of ‘Latijn’ dan vind je het niet erg om je gedurende vijf lesuren per week extra goed in te zetten in de lessen wiskunde. Om te kunnen slagen in deze studierichting heb je voor wiskunde niet alleen interesse, maar toch ook enige aanleg nodig omdat je op korte tijd een pakket nieuwe leerstof moet kunnen verwerken.

Grieks en Latijn leren kan niet zonder inspanning, er komt veel nadenken en redeneren bij te pas. Het traint je geheugen en je leert ontleden en samenvatten, wat nog van pas zal komen bij je verdere studies.

Wat mag je verwachten in het vak Grieks?

Het verdronken eiland van Atlantis, fabels over leeuwen en vossen, een detectiveverhaal, Orpheus en Heracles, Aesopus die wel iets weg had van onze Tijl Uilenspiegel, …,  ongelooflijke figuren en verhalen die kunstenaars, dichters en denkers door de eeuwen heen zijn blijven inspireren.

Via de studie van de grammatica en de lectuur van boeiende teksten vergroot je je kennis van het Grieks en ontwikkel je het vermogen om creatief om te gaan met taal. Grieks scherpt je taaldenken, vereist aandacht, snelheid en precisie, leert je helder en genuanceerd denken, …

Je krijgt een open geest met aandacht voor het vreemde, zin voor overleg en dialoog. Je kan heel wat hedendaagse feiten begrijpen, want de Grieken hebben in hun wetenschappen, hun kunst, hun filosofie onze denkwijzen enorm beïnvloed.

Het vak Grieks brengt je via de studie van de taal tot de lectuur van de auteurs en laat je zo kennismaken met de volle rijkdom van de Griekse cultuur.

Wat mag je verwachten in het vak Latijn?

Je bestudeert Latijn niet om het te kunnen spreken, maar wel omdat de eigen structuur van die taal je verplicht om zeer nauwgezet te ontleden en vlekkeloos te redeneren bij het samenbrengen van gegevens. Je staat kritisch tegenover uitspraken en je leert uitgebalanceerd denken. Je ‘strijd’ met het Latijn geeft je een logisch denkkader. Je leert ontleden en samenvatten, een gave die ook op andere studiedomeinen belangrijk is. Teksten lezen, is decoderen, voorzichtig aftasten. Je concentratievermogen, grondigheid en geduld gaan erop vooruit.

Dankzij de studie van het Latijn ben je in staat om de teksten van de oude Romeinse schrijvers zoals de veroveraar Julius Caesar en de leuke verteller Ovidius in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Hierdoor treed je op een bijzondere wijze in contact met de Romeinse cultuur, de cultuur die in ruime mate de onze heeft bepaald. Natuurlijk lees je ook teksten van andere, minder bekende, maar daarom niet minder boeiende Romeinen in hun oorspronkelijke taal: liefdesverhalen, avonturen, een stukje wetenschappelijke tekst, …

Werken met Latijnse teksten betekent dus in ieder geval een goede training voor je verstand. Het Latijn ligt aan de basis van vele moderne talen: Frans, Italiaans, Spaans en Engels. Bij de studie van deze talen komt je kennis van het Latijn zeker van pas.

En na de 2de graad?

Het logisch vervolg van de 2de graad Grieks-Latijn is uiteraard de 3de graad Grieks-Latijn of Grieks-wiskunde. Wie de combinatie van de twee klassieke talen te zwaar vindt, kan bij de start van de 3de graad kiezen uit Latijn-moderne talen of Latijn-wetenschappen.

Wie graag Latijn verder zet kan in de 3de graad de studierichtingen Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen of Latijn-wiskunde starten. Daarnaast kan je zonder veel problemen terecht in wiskundige en/of wetenschappelijke sterke studierichtingen zonder Latijn: moderne talen-wetenschappen, moderne talen-wiskunde en wetenschappen-wiskunde.

Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

Een studierichting voor jou?

In de studierichting ‘humane wetenschappen’ staat de mens en de samenleving centraal. Het is dan ook belangrijk dat je graag met mensen omgaat, dat je aandacht hebt voor mensen en dat je interesse hebt voor alles wat de mens aanbelangt. Je bent ook nieuwsgierig naar het waarom van het handelen van de mens, naar de vele manieren waarop mensen zich gedragen en samenleven. Ook kunst en andere culturele uitingen kunnen je boeien.

Om je in deze studierichting thuis te voelen moet je sociaal, creatief, soepel en open zijn en moet je kunnen luisteren naar elkaar, want er worden voortdurend ideeën en visies uitgewisseld, waarbij je respect moet kunnen tonen voor de mening van anderen.

Observeren, analyseren, beschrijven, synthetiseren, toepassen en een eigen mening vormen zijn werkwoorden die onafscheidelijk verbonden zijn met deze studierichting. Deze studierichting stimuleert je om jezelf te ontplooien en prikkelt vooral je geest en je enthousiasme.

NIEUW!

Vanaf volgend schooljaar richt onze school ook de studierichting Humane Wetenschappen-optie wiskunde in. Om te kunnen slagen in deze studierichting heb je voor wiskunde niet alleen interesse maar toch ook enige aanleg nodig omdat je op korte tijd een pakket nieuwe leerstof moet kunnen verwerken. De studie van de wiskunde in de studierichting humane wetenschappen–optie wiskunde ontwikkelt je logisch denken en dit zal zeker van pas komen binnen het pakket onderzoekscompetenties, dat vrij centraal staat binnen de studierichting humane wetenschappen.

Wat mag je verwachten in het vak cultuurwetenschappen?

In het vak cultuurwetenschappen begin je met de thema’s cultuur en media.

In het thema ‘cultuur’ bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Je leert wat cultuur is en je bestudeert een aantal cultuurcomponenten. Ook de manieren waarop cultuur kan worden doorgegeven, bv. van ouders op kinderen, komen aan bod. Verder onderzoek je de wijzigingen van de cultuur doorheen de tijd. Enkele subculturen, waaronder de jongerencultuur, komen uitvoerig ter sprake. Tenslotte maak je ook kennis met enkele wetenschappen die bepaalde aspecten van cultuur bestuderen.

In het thema ‘media’ word je vertrouwd gemaakt met een aantal aspecten van de media. Je bespreekt de functies van de media in onze hedendaagse maatschappij en je vergelijkt verschillende media zoals krant, radio en tv, internet, …  Dit thema wil je vooral zicht geven op het pers- en omroeplandschap: de weg van een nieuwsbericht en het belang van reclame worden uitvoerig onderzocht en besproken.

Verschillende werkvormen komen aan bod: groepswerk, video’s bespreken, enquêtes opstellen en de resultaten bestuderen, kranten met elkaar vergelijken, …

Kortom: je gaat op ontdekkingstocht naar de vele aspecten die het leven in de maatschappij bepalen.

Wat mag je verwachten in het vak gedragswetenschappen?

Zoals de benaming doet vermoeden, bespreek je in dit vak het gedrag van de mens als individu en het gedrag van de mens in de maatschappij. Je gaat op zoek naar de verklaringen voor een bepaald gedrag in bepaalde situaties. Je leert meer over communicatie en relaties, emoties en waarneming.

Daarnaast bespreek je ook de verschillende ontwikkelingsfasen van de mens, gaande van kind tot volwassene, met speciale aandacht voor de ontwikkelingsfase waarin jullie zitten: de adolescentie. Dit thema sluit af met een bespreking van probleemgedrag bij jongeren.

Ook relaties worden onder de loep genomen: relaties binnen het gezin en relaties tussen het kind en de samenleving.

En na de 2de graad?

Het logisch vervolg is de 3de graad humane wetenschappen. Ook de studierichting office management en communicatie behoort tot de mogelijkheden.  Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

De richting humane wetenschappen-optie wiskunde biedt je de mogelijkheid om ook in de derde graad een extra uur wiskunde te volgen met het oog op een grondige voorbereiding op bepaalde studierichtingen in het hoger onderwijs.

Een studierichting voor jou?

Ben je geboeid door wat zich in de natuur afspeelt? Nieuwsgierig naar het waarom van de dingen? Ben je niet bang om wetenschappelijke uitdagingen aan te gaan om een antwoord te vinden op je vragen? Werk je zorgvuldig en zeer nauwkeurig? Dan ben je een toekomstige wetenschapper.

Omdat je een pakket van vijf uur wiskunde per week krijgt, is het nodig dat je geen problemen hebt met het inzicht verwerven in wiskundige problemen, dat je vraagstukken oplossen een uitdaging vindt en dat je wel wat tijd kan steken in het zoeken naar een wiskundig bewijs.

In deze studierichting bouw je de componenten talen, wiskunde en wetenschappen stevig en evenwichtig uit.

Wat mag je verwachten in de vakken biologie, chemie en fysica?

Natuurwetenschappen ken je reeds vanuit de 1ste graad. De opsplitsing in de vakken biologie, chemie en fysica is nieuw. In de 2de graad leer je de basisbeginselen van deze vakken. Je gaat de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. Je gaat feitenmateriaal op een inzichtelijke manier leren verwerken. Ook enkele practicalessen, waarbij je zelf je handen uit de mouwen moet steken, staan op het programma.

Als wetenschappelijk onderzoeker ga je op zoek naar wetmatigheden in de natuur. Je probeert voortdurend te begrijpen wat zich daar afspeelt en nog belangrijker waarom de dingen zo gebeuren. Je trekt geregeld je witte jas aan om in het labo metingen te doen of om te onderzoeken hoe stoffen met elkaar reageren. Je observeert en beschrijft nauwkeurig wat je ziet gebeuren. En dan is het zoeken naar de verklaringen.

Alle studierichtingen van de 2e graad hebben voor de wetenschappelijke vakken biologie, chemie en fysica dezelfde basisvorming van één uur per week. In deze studierichting wordt op deze vakken de nadruk gelegd door nog een extra uur per week aan te bieden. In dit extra lesuur ga je:

 • de onderwerpen die je besproken hebt in de basisvorming, verder uitdiepen door ze meer wetenschappelijk te benaderen,
 • onder begeleiding en alleen of in kleine groepjes werken aan je onderzoekscompetentie,
 • oefenen in de onderzoeksstappen voor een gegeven probleem,
 • verbanden leggen met wetenschap in de actualiteit,
 • biosociale problemen bespreken,
 • experimenteren door zowel in het labo als op het terrein proeven te doen,
 • meer aandacht besteden aan veiligheid en het milieu.
En na de 2de graad?

Logische vervolgopleidingen zijn: moderne talen-wetenschappen, moderne talen-wiskunde en wetenschappen-wiskunde.

Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school

TSO

Een studierichting voor jou?

De hele commerciële wereld trekt je aan? Het bedrijfsleven wekt je nieuwsgierigheid? Je hebt ondernemerszin? Je wilt studeren en je bent gericht op handelen? Je hebt praktisch inzicht en ook wel aanleg voor moderne talen? Je hebt belangstelling voor communicatie? Je houdt van alles wat met de wereld van informatica te maken heeft? Je hebt het nodige wiskundige inzicht? Je kan en wil nauwkeurig en ordelijk werken? Dan is een studierichting ‘Ondernemen’ misschien wel een goede keuze.

Op onze school heb je de keuze uit de studierichting ‘Ondernemen en IT’ waarbij de vakken bedrijfseconomie, informatica en wiskunde een belangrijke rol spelen.

Je kan ook kiezen voor de studierichting ‘Ondernemen en communicatie’, waarbij uiteraard meer de nadruk ligt op de moderne vreemde talen Duits, Engels en Frans. Om te slagen in deze studierichting is het een pluspunt dat je communicatief vaardig bent en dat je feeling hebt voor talen en die vooral in de praktijk wilt gebruiken. Je wil je talenkennis nog verder ontwikkelen om je correct te kunnen uitdrukken tegenover klanten.

Wat mag je verwachten in het vak bedrijfseconomie?

Ondernemen heeft te maken met kopen en verkopen, met geld verdienen en geld uitgeven, met ondernemingen en hun boekhouding, met facturen, … Je krijgt geleidelijk aan inzicht in boekhouding (zowel enkelvoudige als dubbele) en je ontdekt en begrijpt commerciële en financiële handelingen die daarbij horen. Je gaat ook zelf aan de slag door facturen of lonen te berekenen en verder te verwerken in de boekhouding. Je maakt gebruik van verschillende informaticatoepassingen waaronder een boekhoudpakket.

Er wordt ruim aandacht besteed aan het registreren volgens de regels van het dubbel boekhouden. Je leert werken met het rekeningenstelsel, waarbij telkens de bijhorende documenten onder de loep worden genomen.

In de studierichting ‘ondernemen en IT’ wordt deze kennis in de zes uur per week nog verder uitgediept.

Wat mag je verwachten in het vak informatica?

Je maakt kennis met de apparatuur en je leert t aakgericht werken met diverse software. Tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie, internet en e-mail worden in de loop van het schooljaar besproken. Bijzondere aandacht gaat naar klaviervaardigheid (dactylo), wat een absolute must is in deze studierichting.

Het doel van de lessen informatica is om een goede ondersteuning te bieden bij het vak bedrijfseconomie.

Wat mag je verwachten in het vak wiskunde?

Wiskunde mag je niet afschrikken. De bedoeling is om je voldoende basiskennis mee te geven die je ook kan gebruiken in de lessen bedrijfseconomie. De nadruk ligt meer op het begrijpen en inoefenen van rekenvaardigheden dan op het abstract wiskundig denken. De leerstof wordt geleidelijk en minder theoretisch aangebracht en heeft als doel om de handelsvakken te ondersteunen.

Wat mag je verwachten in de taalvakken?

Er wordt ruim aandacht besteed aan de taalvakken, zeker in de studierichting ‘ondernemen en communicatie’. Het grote talenaanbod mag je echter niet afschrikken. Je krijgt de gelegenheid om in een rustig tempo de basisvaardigheden van elke taal in te oefenen. Bij het aanleren van deze talen vertrek je van de praktische spreektaal en pas na vele voorbeelden zullen de spraakkunstregels afgeleid worden.

De klemtoon ligt op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel schriftelijk als mondeling.

De lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden komen uitgebreid aan bod. Alle aspecten van de mondelinge en de schriftelijke communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits worden uitgebreid ingeoefend.

Ook het leren schrijven van zakenbrieven is een essentieel onderdeel in deze lessen.

En na de 2de graad?

Het logische vervolg van de 2de graad ondernemen en IT is de 3de graad ‘marketing en ondernemen’ of ‘accountancy en IT’.

Voor de 2de graad ‘ondernemen en communicatie’ is het logische vervolg ‘office management en communicatie’. Wie liever overstapt naar BSO kan in de 3de graad zonder problemen in de studierichting ‘Retail assistent-logistiek’ of ‘Retail assistent-visual merchandising’  starten.

Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school

Een studierichting voor jou?

Je bent geboeid door alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft? Je wil je sociale, technische, organisatorische, culturele en expressieve vaardigheden verder ontwikkelen? Je weet van aanpakken en je houdt ervan uitdagende opdrachten op een creatieve manier tot een goed einde te brengen? En je doet dit graag samen met anderen? Je hebt interesse voor de omgang met en de zorg voor mensen? Je hebt  voldoende aanleg en interesse voor wetenschappen? Je beschikt over een ruim inlevingsvermogen, geduld en respect? Dan zit je in de studierichting STW op je plaats.

Als STW-er ben je een sociaalvoelende, creatieve en vaardige jongere, die zich wil engageren om kritisch na te denken over onze samenleving en ons leefmilieu.

Wat mag je verwachten in het vak integrale opdrachten?

Het vak integrale opdrachten vormt de kern en de motor van deze studierichting. Dit vak biedt je de kans om handelingen en vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen. Je gaat grotendeels zelfstandig op zoektocht binnen de componenten voeding, expressie en wetenschappen. In deze opdrachten word je aangesproken op je kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Je krijgt een zekere vrijheid, maar daartegenover staat een grote verantwoordelijkheid.

Wat mag je verwachten in het vak sociale wetenschappen?

In dit vak leer je jezelf beter kennen. Je staat stil bij de vraag: “Wie ben ik?” Je ontdekt je sterke en je zwakke punten. Na deze 2de graad zou je een beeld moeten kunnen vormen van je eigen persoon: “Ik”.

Je leert menselijk gedrag observeren in allerlei situaties. Zo ga je een halve dag meedraaien in de kleuterklas om zo het gedrag van de kleuters te observeren.

Je gaat op een efficiënte manier met elkaar leren communiceren onder andere aan de hand van rollenspel.

In het vak sociale wetenschappen ga je verder in op “leren leren”. Hoe werkt ons geheugen? Waarom haalt de ene leerling betere resultaten dan de andere?

Wat mag je verwachten in het vak natuurwetenschappen?

Je bestudeert de wetenschappen vanuit de werkelijkheid van je eigen leefwereld. Je verwerft inzichten en vaardigheden dankzij experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie.

En na de 2de graad?

Het logische vervolg van de 2de graad STW is de 3de graad STW. Wie liever overstapt naar BSO kan in de 3de graad zonder problemen in de studierichting verzorging starten.

Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

BSO

Een studierichting voor jou?

Als je enthousiast, vriendelijk, vlot in stijl en voorkomen bent, als je ook nog een zekere commerciële aanleg hebt en als je bovendien naast verbeeldingskracht ook nog zin voor creatief ontwerpen hebt, dan is deze studierichting zeker iets voor jou.

In de studierichting ‘office en retail’ word je grondig voorbereid op een job in de verkoopwereld. Alle vakken worden gegeven in functie van je latere beroep. De studie ‘office en retail’ is een troef op de arbeidsmarkt.

Wat mag je verwachten?

In de tweede graad leer je onder begeleiding :

–  ondersteunende secretariële taken uitvoeren

–  ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren

–  de goederen in een winkel in ontvangst nemen en ook verkoopklaar maken

–  verkopen en service verlenen

Je leert dit op een zeer praktijkgerichte manier, zowel op school als in een echte winkel buiten de school.

Je leert op een correcte manier telefoneren, post en mails behandelen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken in de boekhouding.

Je leert goederen verkoopklaar maken voor de winkel, presenteren in schappen, klanten onthalen en informeren, eenvoudige inpaktechnieken. Tijdens het schooljaar oefen je deze vaardigheden in een echte winkel.

Je leert vlot met de computer werken : tienvingerblind typen, invoer en opmaak van teksten (tekstverwerking), invoer en opmaak van cijfers (rekenblad), invoer en opmaak van adresgegevens (databank), de aanmaak en opmaak van een eenvoudige presentatie en het aanpassen van multimediaal materiaal.

Je leert de basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in het Nederlands, Frans en Engels

Wat mag je verwachten in het vak PAV?

In project algemene vakken (PAV) brengen we Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming in één vak. Taal- en rekenvaardigheden samen met een brok maatschappelijke kennis worden je levensecht en projectmatig aangeleerd.

En na de 2de graad?

Na de 2de graad office en retail volg je logischerwijze in de 3de graad ‘retail assistent-logistiek’ of ‘retail assistent-visual merchandising’.

Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

Een studierichting voor jou?

Als je belangstelling hebt om met mensen om te gaan en zin voor verantwoordelijkheid hebt, als je sociaal voelend bent en leergierig bent naar het aanleren van huishoudelijke, verzorgende en opvoedkundige taken en als je daarbovenop nog geduldig en respectvol bent dan is de studierichting verzorging-voeding zeker iets voor jou.

In deze richting ligt de nadruk vooral op praktijk en zelf ervaren en minder op theorie.

Je leert allerlei vaardigheden die nuttig zijn in de omgang met kinderen, volwassenen en bejaarden. Je leert ook sociale vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, observeren, verslag uitbrengen en actief luisteren. Al deze vaardigheden zijn mooi meegenomen voor later, je zal ze nog vaak nodig hebben.

Een goede fysiek is voor deze studierichting zeker en vast een pluspunt.

Wat mag je verwachten in het vak gezondheid en welzijn?

Voor je kan leren hoe je je lichaam kan verzorgen, moet je eerst leren hoe het is opgebouwd en werkt. In het 3e jaar bespreek je de soorten gezondheid, de bloedsomloop, de werking van het hart, EHBO en uitscheidingsproducten.

Wat mag je verwachten in het vak indirecte zorg?

Stap voor stap ga je op ontdekking in drie thema’s:

In het thema interieurzorg leer je hoe je je huis gezellig kan inrichten en hoe je je huis best onderhoudt zoals ramen poetsen, afstoffen, dweilen, meubelen onderhouden, …

In het thema textielzorg wordt er vooral aandacht besteed aan je kleding. Je kleding moet zeker niet volgens de laatste mode zijn, maar wel netjes en verzorgd en dat is nu net wat je in dit thema leert.

In het thema decoratie probeer je sfeervolle decoraties zoals bijvoorbeeld kerststukjes en paasversiering te maken die de woning kunnen opfleuren of die als geschenk kunnen dienen bij één of andere gelegenheid.

Indirecte zorg is dus een vak waarbij je zeker niet stil gaat zitten, maar waarbij je je handen uit de mouwen moet steken.

Wat mag je verwachten in het vak pedagogisch handelen?

In het vak pedagogisch handelen leer je omgaan met jezelf en met anderen. Hierbij vertrek je van situaties die voor jou heel herkenbaar zijn zoals je gezin, je familie, je buurt, je klas, … Het hele jaar door werk je rond dit thema met rollenspellen, allerlei soorten opdrachten, het bekijken van films, …

Wat mag je verwachten in het vak praktijk voeding?

In de praktijklessen bereid je volledige maaltijden met de producten die in de theorielessen werden besproken. Je leert een gevarieerd menu opstellen en vervolgens ga je de gerechten die op het menu staan, ook bereiden. Natuurlijk mag ook het smakelijk opeten niet ontbreken.

Als je de dagdagelijkse bereidingen onder de knie hebt, ga je je toeleggen op eenvoudige feest- en streekgerechten.

Wat mag je verwachten in het vak PAV?

In Project Algemene Vakken (PAV) brengen we Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming in één vak. Taal- en rekenvaardigheden samen met een brok maatschappelijke kennis worden je levensecht en projectmatig aangeleerd.

Wat mag je verwachten in het vak project?

In het vak project brengen we een deel van gezondheid en welzijn, pedagogisch handelen, indirecte zorg en voeding samen. Tijdens deze projecten ga je thematisch te werk. Je maakt hierbij een mooie combinatie tussen theorie en praktijk. Ieder project eindigt met een hoogtepunt: een receptie, een feestmaaltijd, het begeleiden van een uitstap van een van onze zorgvragers, …

Er worden vaardigheden bijgebracht omtrent persoonlijke hygiëne zoals tanden poetsen, gezondheidsopvoeding, goed omgaan met voeding en dat in functie van toepassingen voor kinderen en bejaarden.

En na de 2de graad?

Na de 2de graad verzorging-voeding kan je de 3de graad verzorging starten. Hier ligt vooral de nadruk op de stages bij zowel kinderen als bejaarden. Je kan het theoretische omzetten naar de praktijk.

Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

3DE GRAAD

ASO

In de 3de graad ASO biedt OLVI de keuze uit elf studierichtingen met in de meeste studierichtingen verschillende opties. Een studierichting in de derde graad is tweepolig. Dit betekent dat je bij de keuze voor een studierichting kiest voor twee groepen van poolvakken.

De elf studierichtingen hebben elf van de tweeëndertig lesuren dezelfde vakken en leerplannen, namelijk Nederlands, geschiedenis, godsdienst, lichamelijke opvoeding en esthetica. De rest van de lesuren wordt bepaald door de poolvakken.

In elk poolvak zet je de eerste stappen in onderzoekscompetenties:  hoe doe je aan wetenschappelijk onderzoek? Bij elke pool horen ook seminaries. Ze bieden thema’s aan die de leerinhoud van de poolvakken aanvult. De werkvormen en de evaluatiewijze in de seminaries laten je toe om competenties te verwerven die van belang zijn in het hoger onderwijs.

Veranderen van studierichting tussen het vijfde en het zesde jaar kan niet. Je kiest in het vijfde jaar dus voor de volledige graad. Eigen onderzoek bij afgestudeerden wijst uit dat zeven van de tien OLVI-leerlingen in het hoger onderwijs verder studeren in een studierichting die aansluit bij hun poolvakken. Een goede keuze gebaseerd op je capaciteiten en je interesses is dus belangrijk. De onderstaande korte beschrijving van de polen kan je houvast bieden bij je keuze.

In: economie-moderne talen, economie-wiskunde

Waar je in de tweede graad vooral inzicht verwerft in de wereld waarin je leeft, krijgt de leerstof algemene economie in de derde graad een meer analytisch karakter. De analyse moet leiden tot een inzicht in de kracht en de beperkingen van de markteconomie en tevens in het feit waarom bepaalde economieën succesvoller zijn dan andere in het creëren van materiële welvaart en in de verdeling ervan, ook onder de zwakkeren.

Naast algemene economie worden ook de verschillende aspecten van het ondernemen behandeld in het gedeelte bedrijfswetenschappen. Hier behandel je vijf dimensies: ondernemen is visie ontwikkelen, ondernemen is toegevoegde waarde creëren, ondernemen is samenwerken, ondernemen is toegevoegde waarde verdelen en ondernemen is prestaties evalueren.

Het seminarie economie is een mogelijke keuze in het vijfde jaar. Tijdens dit seminarie worden onderwerpen behandeld die tijdens de lessen economie beperkt of niet aan bod komen. In het zesde jaar neem je deel aan een bedrijfsspel waarbij je de opgedane kennis in praktijk kan toepassen.

 

In: Grieks-Latijn, Grieks-wiskunde

Aan de hand van de lectuur van Griekse teksten kom je tot het inzicht dat de Grieken hun taal hebben verheven tot een instrument waardoor zij hun ideeën genuanceerd konden verwoorden.

Het Grieks is dan ook een taal waarin filosofen, dichters, historici en dramaturgen zich verfijnd wisten uit te drukken.  Dit alles brengt mee dat de studie van de Griekse taal een belangrijke bijdrage kan leveren tot de vorming van abstract taalkundig denken, tot de zin voor analyse, alsook tot de ontwikkeling van nauwkeurigheid.

Je bestudeert nu meesterwerken van de Griekse literatuur.

In: Humane wetenschappen

In de poolvakken cultuur- en gedragswetenschappen worden begrippen, relaties en structuren uit de tweede graad uitgebreid, op meer complexere verschijnselen toegepast en wetenschappelijk breder en dieper onderbouwd. De aangrijpingspunten zijn nu vaak meer abstract en minder aan de eigen leef- en ervaringswereld gebonden. Relaties tussen verschijnselen worden vaker dan in de tweede graad gelegd vanuit overkoepelende theorieën en modellen. Het innemen en verwoorden van standpunten vereist een doorgedreven analyse en het in acht nemen van een groter aantal parameters. In de derde graad gaat de aandacht uitdrukkelijk naar de wijze waarop in humane wetenschappen kennis wordt opgebouwd en verspreid.

De onderzoeksvaardigheden worden ontwikkeld aan de hand van relatief open opdrachten. Je werkt aan opdrachten (bijvoorbeeld een werkstuk, een project, groepswerk, …) waarin het accent eerder ligt op de (abstracte) conceptfase dan op de (concrete) uitvoeringsfase. Je leert communiceren door agogische vaardigheden toe te passen en groepsdynamische processen te beheersen.

In het seminarie humane wetenschappen zal je aan de hand van een actueel thema zelf aan onderzoek doen.

In: Grieks-Latijn, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde

Latijn is een taal die aan strakke regels en wetmatigheden gebonden is en leent zich dan ook uitstekend voor zakelijke, retorische, historische en juridische teksten. Door haar eigen aard draagt de studie van de Latijnse taal bij tot de vorming van het logisch denken en van het abstractievermogen.

De lectuur van Vergilius en Horatius confronteert je dan weer met gevoelige dichtkunst en met uitingen van de Romeinse beschaving en cultuur. Zo kom je in contact met een van de pijlers van de westerse wereld.

Het seminarie filosofie en cultuur introduceert het filosofisch denken en onderzoekt de beeldcultuur.

In: moderne talen-wetenschappen, Latijn-moderne talen, economie-moderne talen

De aandacht gaat op de eerste plaats naar het ontwikkelen van je communicatieve vaardigheid. Doel: een gemakkelijker contact met anderstaligen, een verruiming van de toegangsmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen en een kritische omgang met de huidige lees- en beeldcultuur.

Je breidt je woordenschat verder uit en je scherpt je grammaticaal inzicht vooral functioneel aan. Je maakt kennis met literaire hoogtepunten uit het verleden, maar ook met de literatuur van vandaag.

Een seminarie Engels/Duits of een seminarie Engels/Frans zijn opties.

In: wetenschappen-wiskunde, moderne talen-wetenschappen, Latijn-wetenschappen

In de vakken biologie, chemie en fysica worden tijd en aandacht besteed aan het verzamelen en inzichtelijk verwerken van feitenmateriaal.

Concreet betekent dit:

 • het zien en formuleren van een probleem,
 • het opstellen van een hypothese,
 • het toetsen van de hypothese door experimenten,
 • het logisch beredeneren van de vaststellingen,
 • het formuleren van besluiten die geconfronteerd worden met het uitgangspunt of met het hoofdprobleem waarbij verbanden worden gelegd.

Deze wetenschappelijke methode laat je toe om inzichten te verwerven en technieken aan te leren samen met een verantwoorde attitude tegenover de natuur.  Je zal een hoog abstractieniveau bereiken en grotere formule-en oplossingsvaardigheden nastreven.

OLVI richt twee wetenschappelijke seminaries in. Het seminarie wetenschappelijke literatuur laat je kennis maken met recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Je zal hierover zelf schriftelijk of mondeling leren communiceren.  Het seminarie fysica laat je op zelfstandige basis nieuwe inzichten verwerven.

In: economie-wiskunde, Grieks-wiskunde, Latijn-wiskunde, wetenschappen-wiskunde

In de studierichtingen met de component wiskunde bereik je een hoog niveau van abstract-analytisch en probleemoplossend denken. Het spreekt dan ook voor zich dat een behoorlijke interesse en vaardigheid in wiskunde vereist zijn om in deze studierichtingen te slagen.

Je breidt in de derde graad je wiskundig instrumentarium uit en daartoe behandel je uiteenlopende onderdelen:

 • de algebra leert je methoden voor het oplossen van vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels,
 • in de meetkunde ontwikkel je je inzicht in ruimtelijke situaties,
 • analyse leert je technieken om het gedrag van functies van een variabele te bestuderen en te beschrijven,
 • statistiek geeft methodes voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens,
 • de kansrekening ontwerpt technieken om te komen tot verantwoorde voorspellingen en beslissingen.

Daarnaast ontwikkel je ook de vaardigheid voor het verwoorden van wiskundige concepten, probleemstellingen en logische argumentaties. Bovendien staan attitudes als kritische zin, zin voor nauwkeurigheid en zin voor helderheid en bondigheid centraal in deze studierichting.

Wie zijn wiskundige kennis wil verdiepen en zo gebeten is door de wiskunde dat het geen enkele moeite is om hierin wat extra tijd te investeren, kan in de derde graad gedurende twee uur per week kiezen voor het seminarie wiskunde. Hierin worden niet alleen de klassieke onderdelen verder uitgediept, je verkent ook enkele nieuwe domeinen van de wiskunde. Daarnaast zal je door individuele opdrachten en groepsopdrachten ook in ruime mate de gelegenheid krijgen om je onderzoeks­competenties verder te ontwikkelen.

TSO

Een studierichting voor jou?

Je hebt een uitgesproken interesse voor het bedrijfsleven? Je nieuwsgierigheid wordt gewekt door de organisatie van de boekhouding en de informaticatoepassingen die daarbij horen? Je hebt een stevige praktische wiskundige basis en je kan analytisch denken en probleemoplossend werken? Werken op de computer is voor jou meer dan computerspelletjes spelen?  Je hebt interesse voor de evolutie van de ICT-wereld (informatie- en communicatietechnologie-wereld)? Je bent bereid om zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig te werken? Dan is de studierichting accountancy en IT misschien wel iets voor jou.

Wat mag je verwachten?

Het is duidelijk, voor deze studierichting is meer nodig dan graag achter de computer zitten. De klemtoon in deze studierichting ligt vooral op de bedrijfseconomie en informatica met ruime aandacht voor wiskunde. Een grondige beheersing van het Nederlands wordt nagestreefd, samen met een praktische kennis van Frans en Engels. Talenkennis is immers noodzakelijk voor iemand die in de handelswereld aan de slag wil.

Deze studierichting biedt binnen het algemeen vormend gedeelte veel ruimte voor de ontwikkeling van taalvaardigheden en voor wiskunde als ondersteuning voor de informaticatoepassingen.

Daarnaast is er een sterke bedrijfseconomische vorming met aandacht voor de dubbele boekhouding, kostprijsberekening en investeringsanalyse. Ook de verschillende beleidsaspecten van de onderneming worden onder de loep genomen. Je maakt kennis met het bedrijfsleven door het opstellen van een ondernemingsplan en via bedrijfsbezoeken en gastsprekers uit de praktijk. Om tot een analyse van de jaarrekening te komen wordt er gebruik gemaakt van een bedrijfsspel dat de theorie in praktijk omzet. Er gaat veel aandacht naar de toegepaste informatica, waarbij je leert programmeren om bedrijfsadministratieve problemen op te lossen

En na de 3de graad?

Met dit diploma ben je goed voorbereid om de bedrijfswereld in te stappen.

Je kan ook verder studeren met het oog op een professionele bachelor in de studiegebieden bedrijfsmanagement, informatica of het onderwijs.

Een studierichting voor jou?

Je hebt grote belangstelling voor het bedrijfsleven en voor de verscheidenheid aan commerciële en administratieve taken binnen de hedendaagse onderneming? Je hebt voldoende aanleg voor talen en je beseft dat je in de handelswereld niet zonder kan? Je bent bereid om zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig te werken? Je hebt geen problemen met sociale contacten? Je hebt oog voor de snelle veranderingen in de bedrijfswereld? Je ziet in dan permanente vorming in deze branche noodzakelijk is? Dan zit je in de studierichting marketing en ondernemen op je plaats.

Door de studierichting marketing en ondernemen te kiezen, kies je voor de meest polyvalente studierichting binnen het handelsonderwijs. Ze bereidt je voor op een loopbaan in het bedrijfsleven, de dienstensector of de overheidsdiensten.

Wat mag je verwachten?

Naast een ruime bedrijfseconomische vorming wordt er een grondige kennis van het Nederlands, een praktische kennis van het Frans en Engels en een basiskennis van Duits nagestreefd.
Bij de talen staan de communicatieve vaardigheden – spreken, luisteren, schrijven en lezen – in een bedrijfseconomische context centraal. Wiskunde is vooral gericht op rekenvaardigheden en op specifieke toepassingen binnen de handelssector.

Het vak bedrijfseconomie bestaat uit drie grote delen: de onderneming en haar omgeving, het werken in een onderneming en het beleid van een onderneming. Elk deel wordt bekeken vanuit verschillende contexten, namelijk de economische, de boekhoudkundige, de commerciële, de fiscale en de juridische context. Daarbij wordt er ook aandacht besteed aan de  communicatieve en computervaardigheden. Bedrijfsbezoeken en gastsprekers uit het bedrijfsleven zorgen ervoor dat de leerinhouden in reële contexten geplaatst worden. In het laatste jaar neem je ook deel aan een bedrijfsspel, wat ook de rode draad voor je geïntegreerde proef vormt.

Marketing en ondernemen is een praktijkgerichte studierichting die steunt op een stevige theoretische basis. Deze commerciële studierichting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs. Het is een brede en evenwichtige vorming die bijzondere aandacht geeft aan werkvormen die naast kennis ook de attitudes en vaardigheden trainen.

En na de 3de graad?

Met dit diploma ben je goed voorbereid om verder te studeren met het oog op een professionele bachelor in het studiegebied bedrijfsmanagement. De meeste afgestudeerden kiezen hier ook voor. Je kan echter ook rechtstreeks de beroepswereld in te stappen.

Naast je diploma beschik je bovendien over het attest bedrijfsbeheer waarmee je je als zelfstandige kan vestigen.

Een studierichting voor jou?

Algemene interesse voor het bedrijfsleven is een must. Je werkt graag actief met softwarepakketten en je hebt oog voor organisatie. Je weet dat het stipt en correct uitvoeren van opdrachten belangrijke attitudes zijn. Je voelt je verantwoordelijk voor je werk. Daarnaast beschik je over een degelijke basiskennis van en voldoende aanleg voor talen. Je bent bovendien communicatief vaardig en je laat je talenkennis maximaal renderen. Je vindt het belangrijk om te kunnen bijdragen tot de kwaliteit van de externe relaties van het bedrijf waarin je werkt, dan ben je de geknipte man of vrouw voor deze studierichting.

Wat mag je verwachten?

Zowel kleine als grote bedrijven hebben in toenemende mate te maken met buitenlandse contacten. Degelijke administratieve medewerkers die vlot in meerdere talen communiceren, zijn dan ook onmisbaar. In deze studierichting leer je de vaardigheden die je in staat stellen de meertalige rechterhand te worden van een bedrijfsleider of manager: onthaal, elektronisch agendabeheer, ondersteuning van zakenreizen, organisatie van vergaderingen en zakenlunches, elektronisch presenteren en publiceren.

Deze studierichting is opgebouwd rond twee pijlers: taalbeheersing en office management. Toch gaat in deze studierichting nog heel wat aandacht naar de algemene vorming in functie van de persoonlijke ontplooiing en van de verdere studiemogelijkheden in het hoger onderwijs.

De opleiding in vier talen vertrekt van een stevige basis en concentreert zich op praktische taalkennis: hoe druk ik mij zo vlot en correct mogelijk uit. Je leert je mondeling en praktisch taalgebruik verfijnen en dit zowel in gewone conversaties als in een bedrijfsgerichte context. Er wordt extra aandacht besteed aan zakelijke communicatie zoals brieven versturen, telefoons beantwoorden, faxen, mailen, netwerken en agendabeheer.

Daarnaast krijg je ook nog een opleiding in gevarieerd secretariaatswerk. De cursus tekstverwerking heeft aandacht voor typevaardigheden en beheersing van nieuwe technologieën. Je leert op een efficiënte manier professionele informaticapakketten gebruiken.

Je maakt kennis met basiselementen van burgerlijk recht, handelsrecht, sociale wetgeving en praktische toepassingen op de fiscaliteit

In het zesde jaar ben je verplicht een stage van twee weken te lopen in een meertalige onderneming of instelling uit de regio. Het doel van deze stage is om de schoolse kennis niet alleen te toetsen aan de werkelijkheid, maar ook te verbreden en te verdiepen en waar kan dit beter dan in de reële werkomgeving van een management assistent.

En na de 3de graad?

Met dit diploma ben je goed voorbereid om als afdelingssecretaris/secretaresse of in een andere administratieve functie de beroepswereld in te stappen.

Je hebt echter ook ruime kansen om door te stromen naar een opleiding professionele bachelor (bedrijfsmanagement, communicatiebeheer, journalistiek, rechtspraktijk, …).

Een studierichting voor jou?

Je hebt aandacht voor de mensen rondom u? Je bent nieuwsgierig naar hun fysiek, psychisch en sociaal welzijn? Maar ook voeding en milieu boeien je? Je bent bereid om een aantal technische en agogische vaardigheden te ontwikkelen? Dan zit je goed in STW!

Wat mag je verwachten?

In deze studierichting werk je verder aan de verkenning van de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin. Je krijgt een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Bovendien ontwikkel je sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden.

Je leert ook natuurwetenschappelijke en sociaal wetenschappelijke thema’s onderzoeken en sociale activiteiten te organiseren, aangepast aan verschillende doelgroepen.

Het vak sociale wetenschappen biedt je de mogelijkheid om sociaal vaardig te worden. Je bespreekt de levensloop van de mens, van bij de bevruchting tot aan de dood. Je staat stil bij de cognitieve processen en de biologische factoren die een grote rol spelen in ons leven. Het gedrag van de mens wordt ook onder de loep genomen.

Tenslotte buig je je ook over het rechtssysteem in België en de rechten van de mens.

In de integrale opdrachten krijg je de kans om je competenties van de studierichting te verwerven en te ontwikkelen: je leert je kennis, vaardigheden en attitudes aan te wenden in een welbepaalde situatie.  Zoals in de tweede graad word je terug aangesproken op je kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen. De opdrachten alsook de verwachte competenties groeien in complexiteit en moeilijkheidsgraad.

En na de 3de graad?

Heel wat jongeren stromen door naar voortgezette opleidingen in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.

BSO

Een studierichting voor jou?

Ben je praktisch aangelegd? Beschik je over een zekere dosis commercieel talent? Ben je sociaal, vlot in de omgang, correct en stressbestendig? Ben je bereid om je aan te passen aan de eisen van de winkel? Ben je creatief, ordelijk, stipt, eerlijk, discreet en flexibel? Kan je samenwerken en initiatief nemen? Kan je  zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen? Heb je een correcte houding en hanteer je een verzorgde taal? Dan zitten ze in de verkoopwereld op jou te wachten!

Op OLVI heb je de keuze uit 2 richtingen. Enerzijds heb je de richting retail assistent met als keuzemodule logistiek en anderzijds heb je de richting retail assistent met als keuzemodule visual merchandising.

Wat mag je verwachten?

In de studierichting retail assistent word je opgeleid tot winkelbediende en verkoopmedewerker in de groothandel. Het is een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming met stages

Zowel in de richting logistiek als in de richting visual merchandising krijg je het basispakket ‘retail’.

In dit pakket leer je in de winkelklas maar ook op de winkelvloer, tijdens je stages, de taken van een retailmedewerker op praktijkgerichte wijze. Je leert zelfstandig food en non-food artikelen in ontvangst te nemen, ze op een overzichtelijke wijze opslaan in het magazijn om ze vervolgens op de juiste manier in de winkel aan te vullen. Je verzorgt eveneens de presentatie van de goederen in de winkel.

Je kiest twee branches waar je graag stage zou lopen. Je gaat op zoek naar productinformatie om de klant maximaal te adviseren tijdens het verkoopgesprek. Je onthaalt klanten in de winkel, je bedient de kassa en bent ook verantwoordelijk voor de service naar de klant toe.

Voor het verwerken van de informatie maak je gebruik van een ver doorgedreven ICT-kennis

Kies je voor de richting retail assistent met als keuzemodule logistiek dan krijg je nog een pakket ‘logistiek’.

In deze lessen ligt de nadruk op het op een efficiënte en correcte manier ontvangen en opslaan van goederen. In het magazijn leer je de goederen verzendklaar te maken. Uiteraard komt bij dit alles je ver doorgedreven ICT-kennis van pas. Je registreert zowel de ontvangen als verzonden goederen in de voorraadadministratie.

Kies je voor de richting retail assistent met als keuzemodule ‘visual merchandising’ dan krijg je nog een pakket ‘visual merchandising’.

In deze lessen leer je zelfstandig een presentatie ontwerpen. Je werkt op basis van levensechte opdrachten die door retailers worden aangereikt. Met behulp van software ontwikkel je een presentatieschets. Tevens ontwerp je de nodige decoratieve elementen waarbij je aandacht hebt voor kleur en stijl.

Als je presentatie op punt staat ga je deze zelf in de etalage of in de winkel uitvoeren.

In deze studierichting wordt ook de nadruk gelegd op de taalkundige vorming. De praktische taalvaardigheden luisteren en spreken in zowel het Nederlands, Frans als het Engels worden extra ingeoefend. Er gaat ook veel aandacht naar een grondige taalkundige voorbereiding van verkoopgesprekken. Ook de telefonische communicatie krijgt veel aandacht.

Tijdens de stages maak je kennis met het werkveld. Je leert werken als winkelbediende in een bepaalde detailhandel. Bepaalde verkooptaken voer je zelfstandig uit. Voor andere taken werk je als uitvoerende bediende onder leiding van een directe verantwoordelijke of een zelfstandige winkelier. Bij de stages liggen de klemtonen op gespecialiseerde taken, waar je meer inzicht kunt verwerven in winkelbeleid, verkoop en verkoopaspecten van het etaleren.

En na de 3de graad?

Na deze studierichting kan je gaan werken in grote of kleine handelszaken.

Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van het secundair beroepsonderwijs. Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg je nog het zevende jaar retailmanagement en visual merchandising. Na het zevende jaar kan je zelfstandig een zaak starten, maar ook hogere studies beginnen.

 

Een studierichting voor jou?

Je wilt een opleiding waarmee je zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt terecht kan? Je draagt je medemens een warm hart toe en je steekt graag de handen uit de mouwen? Je bent erg praktisch ingesteld? Je wil je graag nuttig maken als verzorgende in een bejaardentehuis, in kinderopvangcentra of de thuiszorg.

In de derde graad ligt de nadruk op professionele zorg. Je leert totaalzorg op maat bieden en dit zowel aan jonge kinderen als aan oudere zorgvragers. Je leert dit doen met een warm hart, vanuit een totale mensvisie en in teamverband. Je werkt op een methodische wijze en leert rekening houden met basisprincipes op het vlak van hygiëne, zelfzorg, milieu, veiligheid, … .Je begeleidt activiteiten aangepast aan de leefwereld en de mogelijkheden van de zorgvragers.

Naast sociale vaardigheden leer je ook praktijkgerichte verzorgingstechnieken. Vanaf het vijfde jaar bouw je praktijkervaring op via de stages. Je doorloopt hierbij de verschillende domeinen: kinderopvang, ouderenzorg en thuiszorg. Door de stages maak je kennis met het werkveld. In verzorgingsinstellingen leer je via diverse stappen totaalzorg toepassen bij kinderen en oudere zorgdragers.

Belangrijk is dat je een medisch geschiktheidsattest van een arbeidsgeneesheer nodig hebt voor je aan deze studierichting kan starten. Informeer hiervoor op school of bij het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Wat mag je verwachten?

In het vak pedagogisch handelen leer je kwaliteitsvolle zorg verlenen aan zowel jonge als oudere zorgvragers. Dit vergt belangrijke attitudes, vaardigheden en inzichten die je worden aangeleerd en die je kan inoefenen.

Ook het vak gezondheid en welzijn neemt wekelijks heel wat uren in beslag. Hier verwerf je gaandeweg deskundigheid in de totaalzorg voor kinderen en bejaarden. Aspecten van EHBO (eerste hulp bij ongevallen), aanpassing aan het dagelijks leven, gezondheidsvoorlichting, … maken ook deel uit van dit vak.

In het vak indirecte zorg draait het om de zorg voor de woonomgeving, het textiel en de voeding van de zorgvrager. Je probeert voor de zorgvrager gunstige voorwaarden te scheppen, die leiden tot zelfontplooiing en zelfinstandhouding van de zorgvrager.

In het vak project is er ruimte om geïntegreerd te werken, ervaringen van op stage of vakkennis zijn hier vaak het uitgangspunt. Verschillende thema’s komen aan bod, zo leer je zelfstandig of in groep informatie verwerven en verwerken rond algemene welzijnszorg.

Elk trimester ga je gedurende enkele weken op stage. Hierbij maak je kennis met het werkveld. Je leert via diverse stappen totaalzorg toepassen bij kinderen van 0 tot 3 jaar in kinderdagverblijven en bij oudere zorgvragers in een rust- en verzorgingsinstelling.

En na de 3de graad?

Na deze studierichting kan je gaan werken in de kinderopvang, rust- en verzorgingstehuizen, thuiszorg, gezinszorg of kraamzorg.

Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van het secundair beroepsonderwijs. Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan kan je in OLVI nog het zevende jaar kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg volgen. Na het zevende jaar kan je hogere studies beginnen.

Een studierichting voor jou?

Vanzelfsprekend hecht je veel belang aan verantwoordelijkheid, sociale ingesteldheid, echtheid, inzet en kunnen omgaan met kinderen. Tevens wordt er van je verwacht dat je planmatig handelt en correcte beslissingen neemt, waarbij je steeds rekening houdt met het beroepsgeheim.

Deze studierichting wil je rechtstreeks voorbereiden op een job in de kinderzorg zoals kinderdagverblijven, kinderkribben, peutertuinen, … dit alles met de bedoeling om daar zo zelfstandig mogelijk te kunnen werken. De kinderverzorg(st)er dient kinderen te kunnen opvangen en verzorgen, maar bovendien ook te kunnen instaan voor de aanvullende opvoeding.

Zelfstandig werken maar ook werken in een team ligt binnen de mogelijkheden. Hiervoor dienen vaardigheden van samenwerking met bijvoorbeeld collega’s of ouders ontwikkeld te worden, maar eveneens leren observeren, rapporteren, organiseren van activiteiten.

Kies je voor deze studierichting dan kan je een kwalificatie behalen om als verzorg(st)er aan de slag te gaan in verschillende zorgsectoren.

Belangrijk is dat je een medisch geschiktheidattest van een arbeidsgeneesheer nodig hebt voor je in deze studierichting kan starten. Informeer hiervoor op school of bij de medewerkers van het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Wat mag je verwachten?

In de beroepsgerichte vakken worden volgende onderwerpen behandeld:

 • de kinderverzorg(st)er zelf: zelfkennis, arbeidsvoorwaarden, …,
 • de kinderopvang: werkomgeving, kindgerichte zorg zoals huishoudelijke ondersteuning,…,
 • kinderen van 0 tot 12 jaar: pedagogisch handelen, activiteiten, kindgerichte zorg bij licht zieke    kinderen en kinderen met speciale zorgbehoeften,
 • ouders en hun omgeving.

Het accent leg je niet meer alleen op de lichamelijke verzorging van de kinderen, maar ook steeds meer op de pedagogische begeleiding bij de ontwikkeling van kinderen, individueel en in groep.

Ook de stages nemen een groot deel van het lesurenpakket in beslag. Elk trimester ga je gedurende enkele weken op stage. Dankzij de stages leer je de kennis, houdingen en vaardigheden die een beginnende kinderverzorg(s)ter dient te bezitten. Stage kan je doen in kinderdagverblijven, in centra voor gezins- en opvoedingsondersteuning, in opvanggezinnen, in de buitenschoolse kinderopvang of in de opvang van zieke kinderen thuis.

En na de 3de graad?

Na dit jaar kan je gaan werken in kinderdagverblijven, opvanginstellingen, naschoolse opvang, in kinderkribben, peutertuinen en allerlei andere vormen van kinderopvang.

Je kan eveneens als onthaalmoeder aan de slag, maar je kan ook instaan voor de zorg van zieke kinderen.

Wettelijk kan je ook starten in het hoger onderwijs, je hebt immers een diploma secundair onderwijs op zak. Toch is dit vervolg niet vanzelfsprekend. Indien je dit overweegt, bespreek dit dan grondig met je ouder(s), je leerkrachten en de medewerkers van het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Ook in het volwassenenonderwijs bestaan er nog verdere interessante opleidingsmogelijkheden.

Een studierichting voor jou?

In deze studierichting word je voorbereid op het werken als verzorgende/zorgkundige in verschillende omgevingen en in soms ingewikkelde zorgsituaties. Je leert werken in een gestructureerde verpleegkundige ploeg, in diverse zorgsituaties.

In de thuiszorg “zelfstandig” werken, maar ook werken in een team ligt binnen de mogelijkheden. Hiervoor dienen vaardigheden van samenwerking met bijvoorbeeld collega’s of familieleden ontwikkeld te worden, maar eveneens observeren, rapporteren, organiseren van activiteiten.

Als je kiest voor thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige wordt het volgende van je verwacht:

 • je gaat graag om met bejaarden,
 • je kan met anderen in een team werken,
 • je bent kritisch in je doen en laten,
 • je wilt met je enthousiasme en je creativiteit bejaarden blij maken en hun wereld delen,
 • je wilt mee verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van bejaarden,
 • je voert graag praktische handelingen uit zoals koken, de was doen, een bed opmaken, … en dit zowel bij gezinnen in de thuiszorg als bij bejaarden in de residentiële zorg,
 • je voert graag verzorgende handelingen bij bejaarden uit.

Belangrijk is dat je een medisch geschiktheidsattest van een arbeidsgeneesheer nodig hebt voor je in deze studierichting kan starten. Het onderzoek wordt door de school georganiseerd in samenwerking met IDEWE.

Je moet immers eerst zelf gezond zijn voor je een ander goed kan verzorgen. Voor meer informatie kan je op school terecht.

Wat mag je verwachten?

In de beroepsgerichte vakken worden volgende onderwerpen behandeld:

 • kwaliteitszorg en zorgvisie,
 • werken in verschillende werkomgevingen,
 • omgaan met zorgvragers en hun omgeving,
 • directe persoonsgerichte hulp verlenen,
 • indirecte persoonsgerichte hulp verlenen zoals hulp in de huishouding,
 • specifieke zorgsituaties zoals bij mensen met een handicap, kraamgezinnen, in een palliatieve situatie.

De nadruk ligt op de omgang met de zorgvrager en zijn familie, het benaderen van de zorgvrager en zijn omgeving op een gezondheidsbevorderende manier en het zelfstandig organiseren van goede zorg voor leef- en woonsituaties van de zorgvrager. Vanzelfsprekend hecht je veel belang aan flexibel, creatief en teamgericht werken.

Naast de bejaarde zorgvrager in de instellingen en de thuissituatie komen ook de gezinnen en mensen met een handicap aan bod. Theorie en praktijk vullen elkaar aan doorheen de opleiding en bereiden de leerlingen voor op de stages en het werkveld van de zorgkundige /gezins- en bejaardenhelp(st)er.

Ook de stages nemen een groot deel van het lesurenpakket in beslag. Elk trimester ga je gedurende enkele weken op stage. Dankzij de stages leer je de kennis, houdingen en vaardigheden die een goede verzorg(st)er dient te bezitten. De stageplaatsen zijn enerzijds in woon- en zorgcentra op diensten met een iets complexere zorgbehoefte of een dienst met dementerenden. Voor enkelen is er plaats in het ziekenhuis van Reet of in een dagcentrum voor personen met een handicap in Puurs.

Anderzijds is er de thuiszorg om je huishoudelijke kwaliteiten te beoefenen.

En na de 3de graad?

De studierichting thuis en bejaardenzorg/ zorgkundige is in de eerste plaats een arbeidsmarktgericht studierichting.

Na dit jaar kan je wel de erkende titel “Zorgkundige” bij het ministerie van volksgezondheid aanvragen waardoor je (buiten de thuiszorg) ook kan werken met zorgvragers die verblijven in een rust- en verzorgingstehuis, gehandicaptenzorg, psychiatrische instelling. Dit gebeurt wel in een team onder begeleiding van een verpleegkundige of maatschappelijk werker.

Je kan ook starten in het hoger beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, je hebt immers een diploma secundair onderwijs op zak. Toch is dit vervolg niet vanzelfsprekend. Indien je dit overweegt, bespreek dit dan grondig met je ouder(s), je leerkrachten en de medewerkers van het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Ook in het volwassenenonderwijs bestaan er nog verdere interessante opleidingsmogelijkheden.